1 grafický design z 8 návrhů od 99designs1 web design out of 8 ideas from 99designs

Zveřejněno autor   avatar

Pro našeho klienta jsme potřebovali dodat novou grafiku pro jeho nové stránky. Běžně dodáváme dvě verze, ať je z čeho vybírat. Tentokrát jsme se rozhodli vyzkoušet něco nového – otestovat crowdsourcing platformu 99designs.com. Je to možnost jak s omezeným rozpočtem získat více grafických návrhů.

99designs.com je platforma pro anonymní spojení k designérům z celého světa. Můžete si objednat grafiku stránek, bannerů, nové logo, návrh trička atd. Designéři předloží své návrhy, vy vyberete jeden, a ten vybraný šťastný designér dostane sýr. Když se vám nic nelíbí, nic neplatíte. Zní to jako jednoduchá a rychlá akce – za sedm dní mám design.

Vzhledem k tomu, že stránky 99designs.com mají jednoduché rozhraní, skočil jsem rovnou do akce. Normálně, když něco zkoušíte, chcete, aby to stálo co nejméně peněz. Má zkušenost je, že když to udělám, dostanu nedobrý výsledek a pak už se na službu nedívám dobře. Tak jsem zvolil střední nabídku s názvem Silver. V této nabídce můžete očekávat 40 návrhů – jak říká reklama. To by mělo být docela dobré řešení za cenu kolem 1000 dolarů.

Popsal jsem požadované stránky pomocí našeho webového konceptu a nahrál wireframes. Rozhodli jsme se všechno překládat do angličtiny, protože pro designéry je důležitý i obsah. Za soutěž musíte zaplatit předem, a to přes PayPal, nebo můžete použít běžné platební karty.

První návrh přišel hned druhý den poté, co byla soutěž zahájena. Vypadal docela dobře a já se těšil na další. A ty se začali za krátko objevovat. Když soutěž několik dní běžela, začali designéři žádat o zpětnou vazbu. To bylo něco, co jsem nepředpokládal – chtěl jsem počkat až do konce a pak se rozhodnout. Nechci běhat ke klientovi i několikrát denně s každým designem a rušit ho. Tak jsem se na návrhy podíval podle našich požadavků a dal hodnocení 3 (z 5) těm návrhům, které vypadaly slibně. Jak plynuly dny, začalo to být docela otravné. Jeden designér poslal 4 návrhy s mírnou změnou v pozadí a očekával poměrně rychle zpětnou vazbu. Hned poté poslal dalších 6 verzí stejného nápadu.

Těsně před koncem soutěže jeden nový designér zkusil ukrást nápad jiného, a ihned byl vykázán ze soutěže. To považuji za velmi dobré, protože naše společnost CIWire podporuje autorská práva, a stejně bychom návrh nepoužili.

Po skončení soutěže můžete do 14 dnů vyhlásit vítěze. Chtěl jsem poslat stránku klientovi přímo, ale mohu volit jen 6 položek ke sdílení. Takže jsme museli stáhnout všechny návrhy, setřídit je podle nápadu, umístit do vlastní galerie a pak poslat ke klientovi. Po vyhlášení vítěze se digitálně podepíše smlouva s projektantem a on vám předá PSD soubory.

Mám z celé akce smíšené pocity. Očekával jsem, že dostaneme 40 návrhů a získali jsme jich vlastně jen 8, protože pouze těch 8 – ze 42 záznamů celkem – byly zcela unikátní nápady 🙁 Očekával jsem, že se soutěži nebudu muset věnovat, ale ona soutěže vyžaduje poměrně hodně pozornosti, a to i během víkendu.  Nicméně klient byl spokojen s možnostmi a vybral si první předložený návrh.

Pokud nemáte vlastní designéry nebo jsou zaneprázdněni, doporučuji 99designs.com vyzkoušet. A nezapomeňte poslat své PSD soubory na fafarago.cz, kde je přeměníme v super čisté HTML 🙂 Pokud jde o mě, příště půjdu na nejnižší možnou cenu a budu sledovat rozdíl v kvalitě výsledku. No a naplánuji si nějaký čas na správu soutěže.


99Designs.com
For our client we needed to deliver a new design for his new site. Normally we deliver two designs to choose from. This time we have decided to go for something new and try out the crowdsourcing platform 99designs.com. We expected to have more design options on a tight budget.

99designs.com is a platform for anonymous connection to designers all over the world. You can order site design, banner design, logo, t-shirt design etc. The designers deliver their ideas, you choose one and that particular designer gets the cheese. If you don’t like any idea, you don’t have to pay. Sounds easy and fast – I have my design in 7 days.

Since the site has a pretty good UI I jumped right into the battlefield. Normally if you try something you want to put in as less money as possible. I thought, if we do that and get crapy result, we won’t use the site anymore. So I went for the middle package called Silver. With this package you can expect 40 designs – as the advertising says. That should be a pretty good deal for the price around $1000.

I described the required site using our web concept and uploaded wireframes. We decided to translate everything to English as the context is important for the designers. You have to pay in advance using Paypal, or you can use your common credit card.

The first design arrived the next day after contest was launched. It was quite good and I was looking forward to the next ones. And they started coming shortly after. Some days into the competition the designers started asking for feedback. This was something I have not anticipated – I wanted to wait till the end and then decide, so I don’t run to our client with every design and disturb him. I went to rate the designs according to our requirements and gave the rating 3 (out of 5) for designs that looked promising. As the days went on it became pretty annoying. One designer sent 4 design options with a slight change in background and expected feedback rather quickly. After that he provided another 6 versions of the same idea.

Just before the end of the contest one new designer tried to steal an idea from another designer and was banned by 99 designs. I find this very good as our company CIWire supports legal rights of the authors and we wouldn’t use the design anyway.

After the competition end you have 14 days to declare winner. I wanted to send the page to the client directly but I could only choose 6 entries to share.  So we had to download the designs, sort them by design idea, make our own gallery and present them to the client. After declaring the winner you sign a contract with the designer and he provides you with PSD files.

I have a mixed feeling about this. I expected 40 designs and received 8.  From the 42 actual entries only 8 were completely different designs 🙁 I expected low involvement and the contest required a lot of attention, also during weekend. But the client was happy with the options; he had chosen the first submitted design.

If you don’t have designers in house or they are busy, you should give 99designs.com a try.  As for myself, next time I will go for the lowest possible price to see the difference and plan some time for involvement.

And don’t forget to send your PSD files to fafarago.cz to convert them in awesome clean HTML 🙂

99Designs.com